میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

انواع بگونیا

دسته بندی انواع بگونیا

بیش از ۱۰۰۰ گونه بگونیا در دنیا وجود دارد که باعث شده سیستم طبقه بندی پیچیده ای بر اساس گلها، روش تکثیر و برگهای آن ایجاد شود. برخی از انواع بگونیا تنها به خاطر شکل و رنگ فوق العاده برگهای آن نگهداری میشوند و یا هیچ گلی ندارند یا گل آنها چندان زیبایی قابل توجهی ندارد.

گیاهان بگونیا در امریکای جنوبی و مرکزی به صورت وحشی میرویند و گیاه بومی هندوستان هستند. بگونیا در شرایط آب و هوایی استوایی دیگر نیز یافت شده و به روشهای مختلف تکثیر میشود. هر یک از شش زیر بخش بگونیا برگهایی منحصر به فرد دارند که برای کمک به شناسایی گونه آن استفاده میشود.

۱-بگونیای غده ای

بگونیای غده ای ( Tuberous Begonia ) به واسطه گلهای زیبایش شناخته میشود. این گیاه ممکن است یک یا دو گلبرگ چین دار در رنگهای مختلف داشته باشد. برگهای آن بیضوی شکل و سبز رنگ هستند و اندازشان به حدود ۲۰ سانتیمتر میرسد. برگهای بگونیای غده ای براق بوده و هنگامی که دما افت میکند یا فصل تغییر میکند، میمیرند. برگهای بگونیای غده ای باید بر روی گیاه بمانند تا گیاه بتواند غده را برای فصل رشد بعدی دوباره تغذیه کند.

۲-بگونیای ساقه عصایی یا نی مانند

بگونیای ساقه عصایی ( Cane Stemmed Begonia ) عمدتا به خاطر زیبایی برگهای قلبی شکل و سبز خاکستری اش پرورش داده میشود. این گیاه به سرما حساس بوده و اندازه برگهای آن تقریبا به ۱۵ سانتیمتر میرسد و بیضوی شکل است. برگها همیشه سبز بوده و سطح زیرین آنها خالهای قرمز و نقره ای دارد. برگهای این بگونیا بر روی ساقه های بامبو شکل قرار دارند که ارتفاع آنها به ۳ متر ممکن است برسد و ممکن است نیاز به تیرک پشتیبان داشته باشد.

از جمله انواع بگونیای نی مانند میتوان به بگونیای بال فرشته ای اشاره کرد که برگهای سبز براق دارد که شبیه بالهای ظریف و زیبا هستند.

۳- بگونیا رکس

این نوع بگونیا نیز بگونیای برگی است که یک گونه خانگی به شمار می آید. بگونیا رکس ( Rex- cultorum Begonia ) در دمای ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد بهتر رشد میکند. برگهای آن قلبی شکل بوده و جالب توجه هستند. برگهای بگونیا رکس ممکن است به رنگهای قرمز روشن، سبز، صورتی، نقره ای ،خاکستری و بنفش در الگوها و ترکیبات جالب دیده شوند. برگهای بگونیا رکس کمی کرکی و بافت دار است که جلوه برگ را بیشتر میکند. معمولا گلهای آن در بین برگها پنهان میشوند.

 

مخملی

۴- بگونیای ریزوم دار یا ریزومات

برگهای بگونیای ریزوم دار ( Rhizomatous begonia ) نسبت به آب حساس هستند و باید فقط به خاک آن آب داده شود. آب موجب تاول زدن و تغییر رنگ برگها میشود. برگهای بگونیا ریزوم دار کرکی و کمی آبدار هستند و به چند شکل مختلف دیده میشوند. نوعی از این بگونیا به واسطه شکل چند گوشه ای خود بگونیای ستاره ای نامیده میشود.

در برخی انواع آن بر روی برگها اشکالی شبیه به علامت نازیها دیده میشود که کاملا بافت دار است و برخی دیگر برگهای شبیه کاهو با لبه های چین دار دارند. اندازه برگها متفاوت بوده و از ۲.۵ سانتیمتر تا تقریبا ۳۰ سانتیمتر متفاوت است.

بگونیا ریزوم دار

۵- بگونیای عروس

بگونیای همیشه گل ( Semperflorens ) با عناوین بگونیای عروس و بگونیای واکسی (به واسطه برگهای آبدار واکسی) نیز شناخته میشود. این گیاه به صورت انبوه رشد میکند و گیاهی یک ساله است. بگونیای عروس گیاه مناسبی برای باغچه و گلدان است و به واسطه گلدهی مداوم و فراوان طرفداران زیادی دارد. برگهای این بگونیا ممکن است سبز، قرمز یا قهوه ای روشن بوده و برخی انواع آن چند رنگ بوده یا برگهای تازه سفید در می آورند. برگهای این بگونیا زبر نیست و بیضوی شکل است.

بگونیا عروس

۶-بگونیای بوته ای شکل

بگونیای بوته ای شکل ( Shrub-like begonia ) دسته برگهای انبوه و متراکم ۷ سانتیمتری دارد. برگهای آن اغلب به رنگ سبز تیره هستند اما ممکن است خالهای رنگی نیز در آنها دیده شود. رطوبت و نور زیاد در زمستان رنگ برگها را روشنتر میکند. بگونیا بلند و کم برگ میشود بنابراین با چیدن برگها میتوانید شکل انبوه و درختچه ای آن را تقویت کنید. برگهای چیده شده (با کمی ساقه) را میتوانید در خاک پیت یا خاکهای مناسب رشد دیگر قرار دهید تا ریشه داده و گیاه جدیدی تولید شود.

ﺑﮕﻮﻧﻴﺎی ﺑﻮﺗﻪ اﯼ suffrutescens Begonia ﮔﻮﻧﻪ اﯼ از ﺟﻨﺲ از Begonia ﺑﮕﻮﻧﻴﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﮕﻮﻧﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ Begoniacees ﺑﮕﻮﻧﻴﺎﺳﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺳﺎﻗﻪ اش ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺖ دارای اﻗﺴﺎم و ﺟﻮرهﺎی زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﻠﺮﻳﺰان ﻓﺮاواﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ازاﻳﻦ ﮔﻞ اﻗﺴﺎم زﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮکاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.

١ ـ : B. Ascotiensis : ﺁﺳﻜﻮت ۴٠ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ٧٠ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮاق و ﮔﻠﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺁﻧﺮا هﻢ در ﺳﺎﻳﻪ ﺁﻓﺘﺎب و هﻢ در ﺁﻓﺘﺎب آﺎﺷﺖ.
٢ ـ ﺑﮕﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮگ ﺑﻠﻮﻃﻲ B. castanoefolia :  ﺑﻠﻨﺪی ﺁن آﻮﺗﺎهﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮگ ﺑﻠﻮط و ﮔﻠﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ وﻟﻲ ﺟﻮری از ﺁن ، ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ ﮔﻠﻬﺎﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺎﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .

٣ ـ ﺑﮕﻮﻧﻴﺎ ﮔﻞ ﺁوﻳﺰ : ﻣﻴ B. fuchsioides آﻪ ﺑﻠﻨﺪی اش ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺮﺳﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﺶ آﻮﭼﻚ ، ﺑﻮﺗﻪ اش ُﭘﺮ ُﭘﺸﺖ و ﮔﻠﻬﺎی ﺁن رﻳﺰﻩ و ﺁوﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ .

۴ ـ ﺑﮕﻮﻧﻴﺎ ﺷﻤﻴﺪت B. schmidtiana : ٣٠ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ۴٠ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﻪ آﻢ و ﺑﻴﺶ آﺮک دار و ﮔﻠﻬﺎﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ . از ﮔﺸﻨﮕﻴﺮی ﺑﻴﻦ اﻗﺴﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﺎ اﻗﺴﺎم دﻳﮕﺮ دورِﮔﻪ هﺎی ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺒﺎ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎی ﺳ ﺻﻮرﺗﻲ ، ﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ اﻧﺪ . اﻗﺴﺎم ﺗﻤﺎم ای ﺑﮕﻮﻧﻴﺎی ﺑﻮﺗﻪ را ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آﺮد . ﺑﻬﺎر ﺳﺎﻗﻪ هﺎی ، از ﭘﺎﻳﻪ هﺎی آﻬﻨﻪ آﻪ زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را آﻨﺪﻩ زﻳﺮ ﺷﺎﺳﻲ ﻗﻠﻤﻪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ . اواﺋﻞ ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺗﻪ هﺎی ا Begonia ﺑﮕﻮﻧﻴﺎ را ز ﺧﺎک در ﺁوردﻩ در ﮔﻠﺪان ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ . ﻣﺪﺗﻲ ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﺷﺎﺳﻲ ﮔﺬاردﻩ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﺴﺘﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .

۷-بگونیاخالدار

بگونیا خالدار با برگهای منحنی شکل و نقاط درخشان و زیبایش و ساقه ای که به طور مستقیم به سمت بالا رشد می کند گیاهی بسیار شگفت انگیز و خاص است .
این گیاه مقاوم از شما تنها، آبیاری منظم ، نور خوب غیر مستقیم و کمی کود می خواهد ! و همین . اکنون از زیبایی بی نظیر آن لذت ببرید .

نام علمی آن Cracklin Rosie begonia میابشد و از خانواده Begoniaceae با ریشه های فیبری است .
این گیاه زیبا رشد طولی خوبی دارد و تا ارتفاع بین ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر هم رشد می کند . پس اگر به دنبال گیاهی هستید که در سالن خودنمایی کند بگونیای خالدار انتخابی عالی است .
این گیاه بومی آمریکای جنوبی است و رطوبت دوست است . قدرت و زیبایی بگونیای خالدار تحسین برانگیز است چرا که این گیاه برنده ای است که اهمیت نمیدهد شرایط نگهداریش چگونه است !
البته بهتر است روی برگهای آن غبارپاشی نکنید .
شرایط کلی نگهداری بگونیای خالدار به شرح زیر است :
نور : به نور مستقیم حساس است و باید در مکانی که نور خوب ولی فیلتر شده دارد نگهداری شود . پشت پنجره ای که یک پرده نازک توری دارد مکانی ایده آل به حساب می آید
آبیاری : بین دو آبیاری اجازه دهید خاک گلدان خشک شود . در کل نیاز آبی متوسطی دارد
خاک : تورب + خاک برگ نرم و کمی ماسه
رطوبت : رطوبت نسبی اتاق کافی است
تکثیر : از طریق قلمه برگ و یا ساقه قابل تکثیر است

بگونیا خادار

 

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *