میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آزوآسه

فوکاریا تیگرینا

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

خاک خاک شنی، ماسه ای ، کمپوست کاکتوس با زهکشی مناسب. دما در زمستان ۴ – تا ۱۰ – درجه را تحمل می کند و بهترین دمای رشداین گیاه ۱۸ تا ۲۵ در جه است به طور کلی این گیاه تحمل سرما را ندارد و بهتر است در فصل زمستان در داخل گلخانه نگهداری شود. … ادامـه