میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آزیوآسه

لیپتوس

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

چرخه زندگی لیتوپس: این گل برای مقاومت در برابر گرما و کم آبی در بافت گوشتی خود آب ذخیره کرده و در فصول بی آبی و هنگام تولید برگ از آب ذخیره شده استفاده میکند.توجه کنید که سیستم این گیاه کلا از کاکتوس متفاوت میباشد !! ما مبدا شروع سیکل زندگی گیاه را آخر تابستان … ادامـه