میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آلواسه آ

گاستریا

۸ خرداد ۱۳۹۸

 نور گیاه به مکانی پرنور احتیاج دارد، ولی آفتاب مستقیم را تحمل نمی کند. اگر تا به حال ساکولنت هاورتیا پرورش داده باشید، در نگهداری این گیاه هم مشکلی نخواهید داشت چرا که نیازهاشان تقریبا مشابه است. اگر برگ های گیاه به رنگ زرد و سفید در آمدند، این علامت تابش آفتاب بیش از حد … ادامـه