میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

استرلیتزیاسه

گل پرنده بهشتی

۲۰ آذر ۱۳۹۸

نور: حرارت و نور از عوامل مهم در پرورش استرلیتزیا هستند این گیاه طالب نور زیاد است (حداقل ۶ ساعت نور کامل) در آپارتمان بهتر است در جایی قرارگیرد که دارای نور زیادو فیلتر شده باشد در زمستان میتواند نور مستقیم را تحمل کند اما هرگز این ریسک را نکنید که در تابستان آن را … ادامـه