میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

مخروطیان

کاج مطبق

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اولین موردی که باید به خاطر بسپارید این است که کاج مطبق در برابر سرما تحمل ندارد، این گیاه گرمسیری می باشد و نمی تواند دمای زیر یک درجه سانتیگراد را تحمل کند، به همین دلیل در بسیاری از کشورها خارج از منزل نمی توان کاشت. کاج مطبق می بایست به دور از جریان هوای … ادامـه