میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

پترودیفیتها

سرخس

سرخس برگ شمشیری

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

سرخس ها،گیاهان اولیه ای هستند که ساختارهای برگ مانند همیشه سبز یا خزان داری به نام فروند تولید میکنند.این گیاهان بدون گل هستند و در مجموع به آنها کریپتوگام گویند. گیاهان مشابه آنان جلبک ها،خزه ها و گلسنگ ها هستند.تکثیر طبیعی آنها از طریق هاگ می باشد.در مرحله رویشی یا نسل اسپوروفیت دارای ریشه ها،ساقه … ادامـه