میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

پریمولاسه

سیکلامن

سیکلامن

۸ فروردین ۱۳۹۸

جذابیت ظاهری این گیاه، شگفت انگیز است. گل های متفاوتی که بدون داشتن ظاهری توصیف شدنی، خود را روی دمگل های طویل و در اطراف برگ ها نگه داشته اند، نشانی از استواری را به همراه دارند. گویی به هیچ چیز وابسته نیستند و می توانند به تنهایی، گلیم خود را از آب بیرون بکشند. بله! … ادامـه