میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

کملیناسه

زبرینا

۵ فروردین ۱۳۹۸

زبرینا گیاهی است علفی و خزنده از خانواده کملیناسه و زادگاهش مکزیک است برگها بیضی شکل و نوک تیز بنفش و نقره ای هستند در صورت عدم وجود نور به رنگ سبز در می آید. نور: به نور قوی و کافی نیاز دارد ولی از نور مستقیم وسط روز و پشت شیشه بیزار است. دما: … ادامـه