میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Acanthaceae

فیتونیا

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگهداری: این گیاه به نور متوسط، حرارت زیاد، آبیاری معمولی تا زیاد، رطوبت هوای ۷۰ تا ۹۰ درصد وخاک قلیایی احتیاج دارد. کود: کود مورد نیاز فیتونیا را می توان به میزان ۲ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار از فرودین تا شهریور مورد استفاده قرار داد. خاک: مخلوطی از خاک جنگلی، خاک برگ … ادامـه