میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Araliaceae

هدرا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

آبیاری: وقتی سطح خاک خشک شود مناسبت ترین زمان برای آبیاری می باشد، در تابستان به هفته ای دو بار و در زمستان به هفته ای یکبار آبیاری نیازمند است. خاک: خاک باغچه همراه با خاک برگ برای هدرا مناسب می باشد، ولی بطور کلی هدرا در هر خاک غنی که دارای زهکشی خوبی باشد … ادامـه