میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

ASTERACEAE

گیاه ژینورا

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نور: یک قاعده در مورد گیاهان رنگین برگ هست که در مورد شب تاب نیز صدق می کند ، اینکه جهت نمایان شدن بهتر و بیشتر رنگ ها در برگ نیاز به نور غیر مستقیم قوی دارد، پشت پنجره پرنور بهترین مکان است.اما نگذارید نور مستقیم خورشید به برگهای آن بتابد. در نور کافی رنگ … ادامـه