میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

MARANTACEAE

کالاته آ

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگهداری: این گیاه به نور متوسط، گرمای زیاد، آبیاری معمولی، رطوبت هوای ۵۰ تا ۹۰ درصد و خاک کمی اسیدی احتیاج دارد. کود: کود مورد نیاز کالاتیا رامیتوان به میان یک گرم در لیتر هرهفته یک بار از اردیبهشت تا شهریور مورد استفاده قراداد. خاک: مخلوطی از خاک برگ، تورب، خاک باغچه با کمی ماسه … ادامـه