میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

NERIACEAE

بنفشه آفریقایی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

خاک، آب، نور وتغذیه بنفشه آفریقایی به میزان نور بالا، ولی غیرمستقیم نیاز دارد. با کمبود نور خواهید دید که برگ ها پژمرده شده و به سمت پایین می روند. چنانچه در فضای منزل شما نور به اندازه کافی وجود ندارد یا می خواهید بنفشه آفریقایی را در قسمتی از خانه نگهداری کنید که روشنایی … ادامـه