میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Nyetaginaceae

Bougainvillea

گل کاغذی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگهداری: گل کاغذی به نور زیاد، حرارت زیاد، خاک همیشه مرطوب رطوبت هوای معمولی یعنی ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد. کود: کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۲ گرم در لیتر،هر هفته، از فروردین تا مهر ماه، مورد استفاده قرا داد. خاک: خاک رس آهکی برای رشد … ادامـه