میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Theaceae

Camellia

کاملیا

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگهداری: کاملیا به نور متوسط ، حرارت معمولی، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت ۷۰ تا ۹۰درصد و خاک اسیدی احتیاج دارد. کود: کود مورد نیاز این گیاه را می توان به مقدار ۲ گرم سولفات آمونیوم و ۲ گرم کود معمولی در یک لیتر، هر دو هفته یکبار از بهمن تا مرداد، مورد استفاده قرار … ادامـه